Tjänster
Kvalitetsansvarig enl. PBL Intresseanmälan!
 
Teknia är kvalitetsansvarig (KA) enligt PBL, behörig N.

Uppgifter inför KA är:

  • Tillsammans med byggherren ta fram den kontrollplan eller den rivningsplan som ska redovisas för byggnadsnämnden
  • Se till att kontrollplaner och rivningsplaner följs
  • Se till att kontroller utförs enligt krav i PBL
  • Närvara vid byggsamråd och besiktningar.


Sammanfattningsvis utövar vi ledning och kvalitetsansvar av fastigheter och att utförande på byggnationer fackmässigt, ändamålsenligt och fullgott sätt överensstämmer med fastställda ritningar.

Vi iakttar gällande bestämmelser i PBL, anvisningar till byggnadsstadgan och de andra författningar som kunna beröra byggnaden, även som av de föreskrifter som av byggnadsnämnden eller vederbörande tjänsteman hos nämnden meddelas och att övrigt uppehålla förbindelse med nämnden.
 

Om os     |   Admin    |    + 46 18 260 170    |   Webmail |  info@teknia.se
© 2007 Teknia Fastighetskonsult AB
Generated by:It2u